Bilişim Hukuku: Temel Bilgiler ve Önemli Noktalar

Şubat 5, 2024
Bilişim Hukuku görseli

Bilişim hukuku, denizdeki gemilere neyse ne olduğunu belirleyen pusuladır; internetin serbest sularında yön gösteren hukuki çerçevedir.

Dijital dünya karmaşıklığının artmasıyla bilişim hukukunun önemi de katlanarak büyümüştür, adeta evrilen bir canlı gibi adaptasyon gerektiren ve evrensel etki alanına sahip bir alandır.

Bilişim Hukuku Nedir?

Bilişim hukuku, internet teknolojileri, yazılımlar, donanımlar ve dijital veriler gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren çeşitli disiplinler arası bir hukuk dalıdır. Özellikle internetin yaygınlaşması ve dijitalleşmenin her alana sirayet etmesiyle, bilişim hukuku, fikri mülkiyet haklarından tüketicinin korunması, veri güvenliği ve gizlilik gibi konularda hukuki düzenlemeleri içermekte ve bu yönüyle de giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Günümüzde veri ihlalleri, siber zorbalık ve dijital dolandırıcılık gibi yasadışı faaliyetlerin artış göstermesi bilişim hukukunun yoğunluk kazanmasına neden olmuştur. Hukukun bu dalı, bireylerin, kurumların ve devletlerin çevrimiçi ortamlardaki hak ve sorumluluklarını belirleyip düzenleyen; aynı zamanda elektronik ticaret, sosyal medya düzenlemeleri ve siber güvenlik konularında da yasal mevzuatları kapsamaktadır. Bu bakımdan, bilişim hukuku, dijital çağın getirdiği zorluklarla mücadelede ve dijital dünyanın adaletli bir yapıya kavuşmasında kilit rol oynamaktadır.

Tanım ve Kapsam

Bilişim hukuku, dijital ortamın sunduğu imkânlar kadar riskleri de içeren hukuki düzenlemeleri kapsar.

Bilişim suçları, her geçen gün hukuk sistemlerinde daha komplike bir hal almakta ve yenilikçi düzenlemeleri zorunlu kılmaktadır.

Bu hukuk dalı, elektronik haberleşme, veri koruma, özel hayatın gizliliği gibi alanlarda detaylı mevzuatları içermekte ve bu alanda uzmanlaşmayı gerektirir.

Siber güvenlikle doğrudan ilişkili olan bilişim hukuku, suç tespitinden olayın adli makamlara intikaline kadar olan süreci yönetir ve düzenler.

Bilişim Hukukunun Tarihçesi

Bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşması, hukuk dünyasında da yeni bir dalın ortaya çıkmasını zorunlu kılmıştır. İlk yasal düzenlemeler, temelde veri koruma ve gizlilik hakları üzerine yoğunlaşmıştır.

1970’lerde başlayan bu süreç, 1980’lerde Avrupa Konseyi’nin kişisel verilerin otomatik işlenişini düzenleyen Konvansiyon 108’i kabul etmesiyle hız kazandı.

1990’larda internetin halka yaygınlaşması ve elektronik ticaretin ortaya çıkışı, bilişim hukukunun kapsamını genişletti ve kapsamlı ulusal mevzuatlar ile uluslararası sözleşmelerin oluşumunu tetikledi. Bu süreçte, çevrimiçi dolandırıcılık ve telif hakkı ihlalleri gibi yeni suç türlerinin yasal düzenlemeye ihtiyacı belirginleşti.

21. yüzyıla gelindiğinde bilişim hukuku, veri güvenliği, siber suçlar ve dijital haklar gibi pek çok değişik uzmanlık alanını kapsayacak şekilde evrimleşmiştir. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi modern yasal düzenlemeler, veri koruma standartlarını belirleyerek global ölçekte bilişim hukukunun önemini daha da artırmıştır. Ayrıca, yapay zekânın yükselişi ve kripto para birimlerinin ortaya çıkışı, bilişim hukukunu dinamik bir evrim sürecine sokmuştur.

Bilişim Suçları ve Yaptırımlar

Bilişim suçları, bilgisayar ve internet teknolojilerinin kullanıldığı hukuka aykırı eylemleri kapsamaktadır. Bu suçlar arasında kimlik hırsızlığı, siber saldırılar, veri ihlalleri, yazılım ve içerik korsanlığı gibi bir dizi illegal aktivite bulunmaktadır. Bilişim suçları sadece bireysel kullanıcıları değil, özel şirketler ve hatta devlet kurumlarını da tehdit edebilmekte, bu nedenle kapsamlı ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerle önlemler alınmıştır. Özellikle verilerin güvenliği ve mahremiyetinin korunması, bilişim hukukunun merkezinde yer alan konulardandır.

Uygun yaptırımların belirlenmesi ve uygulanması, bilişim suçlarına karşı caydırıcılığın sağlanması açısından büyük önem taşır. Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlarda siber suçlar için çeşitli cezai yaptırımlar tanımlanmış olup, failin yasal sorumluluklarına hapis ve para cezaları gibi müeyyideler getirilmiştir. Bu tür yaptırımlar, siber güvenlik alanında uzmanların da dikkate alması gereken önemli unsurlardır.

Siber Suç Türleri

Siber suçlar, çevrimiçi ortamda işlenen ve teknolojiyi hedef alan ya da araç olarak kullanan suç türlerini ifade etmektedir.

 • Bilgisayar Korsanlığı (Hacking): Yetkisiz kişilerin, bir bilgisayar sistemine izinsiz erişim sağlamasıdır.
 • Kimlik Hırsızlığı: Başka bir kişinin kimlik bilgilerini, onun onayı olmadan kullanmadır.
 • Veri İhlali: Korumalı verilerin, yetkisiz şekilde ifşa edilmesi veya çalınmasıdır.
 • Zararlı Yazılım (Malware): Bilgisayara zarar vermek, bilgileri çalmak amacıyla tasarlanmış kötü amaçlı yazılımdır.
 • Siber Tuzak (Phishing): Aldatıcı e-postalar ve mesajlar aracılığıyla kişisel bilgileri ele geçirme girişimidir.
 • Dağıtık Hizmet Reddi (DDoS) Saldırıları: Hedeflenen sistemlerin aşırı yükleme ile çökertilmesidir.
 • İçerik Korsanlığı: Telif hakkıyla korunan içeriklerin izinsiz kullanılması veya paylaşılmasıdır.

Bu tür suçların failleri, genellikle yüksek teknik becerilere sahip kişilerden oluşur ve geniş çaplı zararlara yol açabilirler.

Bilişim hukuku, bu tarz eylemleri düzenleyen, sanal ortamda işlenen suçlara karşı kanuni cezai yaptırımları içermektedir. Bu bağlamda, ilgili yasaların ve yaptırımların iyi anlaşılması, siber güvenlik uzmanları için zorunludur. Bilişim suçlarına yönelik yaptırımların detaylarına dair daha fazla bilgi için ‘Siber Suçlar: Türkiye’deki En Yaygın İnternet Suçları‘ başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Uygulanan Yaptırımlar ve Cezalar

Bilişim suçlarına yönelik yaptırımlar, faillerin gerçekleştirdikleri hukuksuz eylemlerin mahiyetine göre değişkenlik gösterir. Özellikle siber güvenlik ihlalleri ve suistimallerine yönelik sert cezalar uygulanabilmektedir.

Siber saldırılar sonucu gerçekleşen maddi ve manevi zararların boyutları dikkate alınarak cezai yaptırımlar belirlenir. Sahip oldukları yetkilendirilmiş erişimleri kötüye kullanan bireyler için hapis cezası, para cezası gibi cezai müeyyideler uygulanabilirken; veri ihlalleri, kimlik hırsızlığı ve içerik korsanlığı gibi suçlar için de ciddi hukuki sonuçlar söz konusu olmaktadır. Bu suçlar, sadece bireysel mağduriyetlere değil, kurumların ve devletin siber güvenliğinin zafiyete uğramasına da yol açabilir.

Ağır siber suçlar işleyenler için Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen yasal yaptırımlar uygulanmakta ve bu suçlar, kamu davası olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla, devletin ilgili organları tarafından takip edilerek yargı önüne çıkarılması sağlanır. Örneğin, DDoS saldırıları veya zararlı yazılım dağıtımı gibi faaliyetlerde bulunan kişilere yüksek hapis cezaları verilebilir.

Bu bağlamda, cezai yaptırımların caydırıcılığı ve adaleti sağlama amacı gütmektedir. Siber suçlara karşı etkin bir mücadele yürütebilmek adına, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği ve koordinasyon şarttır. Bu sayede, suçluların uluslararası boyutta takibi ve yargılanabilmesi mümkün hale getirilebilir. Ayrıca, veri koruma ve siber güvenlik yasaları sürekli güncellenerek teknolojinin getirdiği yeni tehlikelere karşı koymak hedeflenmektedir, bu nedenle bu yasaların güncel kalmasına özel bir önem verilir.

Fikri Mülkiyet ve Bilişim

Bilişim sektöründe fikri mülkiyet haklarının korunması, innovasyon ve yaratıcılığın temel taşıdır. Yazılım, web siteleri, veritabanları ve diğer dijital içerikler, fikri mülkiyet hukuku kapsamında koruma altına alınır. Bu hakların ihlali, telif hakları başta olmak üzere ciddi yasal sonuçlara yol açabilir ve bu durum, bilişim sektöründe faaliyette bulunan bireyler ve kurumlar için önemli bir risk unsuru teşkil eder.

Çoğu kez, fikri mülkiyet haklarına yönelik ihlaller, siber alanda gerçekleşir. Bu nedenle, bilişim hukuku kapsamında etkin politikaların ve yasaların oluşturulması gerekmektedir. İnternet üzerinden gerçekleştirilen korsanlık, sahte lisanslama ve telif hakkı sahteciliği gibi suçlar, bilişim alanında fikri mülkiyet haklarını korumak adına sıkı yaptırımlar gerektirir. DRM teknolojileri ve şifreleme yöntemleri bu tür ihlallerin önüne geçebilmek için kullanılan araçlar arasındadır; ancak yasal düzenlemeler ve farkındalık yaratmak da büyük önem taşır.

Telif Hakları Koruması

Telif hakları, bilişim alanındaki fikri yaratımların yasal sahiplerini koruyan önemli bir mekanizmadır. Bu haklar sayesinde, yazarlar, besteciler, program geliştiriciler gibi eser sahipleri, eserlerinin kullanımı üzerinde kontrol sahibi olurlar. Ayrıca, telif hakları, eser sahiplerinin maddi kazanç sağlamasının da temelini oluşturur.

Eserlerin dijital ortama aktarılmasıyla birlikte, telif hakkı ihlalleri daha yaygın bir hale gelmiştir. Kullanıcılar tarafından kolayca kopyalanabilen ve paylaşılabilen digital içeriklerin korunması, yasal düzenlemeler ve teknolojik önlemlerle sağlanır. Yasal çerçevede, eserlerin yetkisiz kullanımı, dağıtımı ve satışı fikri mülkiyet hukuku tarafından engellenmeye çalışılırken; teknolojik çözümler arasında Dijital Haklar Yönetimi (DRM) ve suistimali önleyici yazılımlar bulunur.

DRM sistemleri, eserlerin kopyalanmasını ve dağıtımını kısıtlayarak içerik sahiplerinin haklarını teknik anlamda güvence altına alır. Bu sistemler, izinsiz erişimi sınırlayarak ve eser kullanımını takip ederek telif hakkı ihlallerini azaltmaya yönelik bir katman oluşturur. Ancak, DRM’in kendisinin de kullanıcı hakları ve erişim konusunda tartışmalara yol açtığı bilinmektedir. Bu yüzden, etik kullanım standartları ve hukuki düzenlemeler bütüncül bir çözüm sunar.

Diğer yandan, telif haklarının korunması için öncelikle eğitim ve farkındalık yaratmak, hukuki altyapının etkili bir şekilde uygulanmasını destekler. Siber güvenlik uzmanları, telif haklarına saygıyı teşvik eden stratejiler geliştirirken, yasa dışı içerik paylaşımının engellenmesi için de önleyici tedbirler almalılar. Kamu kurumları, hukuk uzmanları ve sektördeki bireyler arasında iş birliği, telif haklarını güçlendirirken, yaratıcı endüstrilerin de büyümesine katkıda bulunur.

Patent ve Marka Hukuku

Patent ve marka hukuku, bilişim teknolojileriyle iç içe gelişen ve hayati bir hukuk dalıdır. Bu alanda, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması esas alınmaktadır. Yenilikçi yazılım ve teknolojik ürünlerin, orijinal tasarımların ve firmaların ticari isimlerinin hukuki olarak korunmasını sağlar.

Koruma, buluş sahibine münhasır haklar tanır ve rekabet üstünlüğü sağlar. Sahiplerin, inovasyonları sayesinde pazarda belirli bir süreliğine tekel kurmalarına olanak tanır. Bu süre boyunca patent sahibi, buluşunu rahatlıkla ticarileştirebilir.

Bu haklar, gerektiğinde hukuki müdahale ve tazminat talepleriyle güçlendirilmektedir. Patentin ihlal edilmesi durumunda, yasalar buluş sahibini koruyacak çeşitli yöntemler sunar. Marka hukukunda ise, markanın izinsiz kullanımı halinde marka sahibinin hukuki yollara başvurarak haklarını savunması mümkündür.

Patent ve marka hukukunun, teknolojik gelişmelerle doğru orantılı bir şekilde ilerlemesi beklenir. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ve bireyler, bu alanda sahip oldukları hakların bilincinde olmalı ve ürünleriyle ilgili tüm hukuki süreçleri dikkatle yönetmelidir. Özellikle dijital alanda, bu hakların koruması ve yönetimi giderek artan bir karmaşıklık taşıyor ve stratejik önem kazanıyor. Bu da, alanında uzman hukuk profesyonellerinin yanı sıra bilişim profesyonellerinin de “fikri mülkiyet” konusunda bilgeliğinin ve bilinçliliğinin arttırılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Fikri mülkiyetinizi koruma altına almanın yanı sıra, zararlı yazılımlara karşı en iyi korunma yöntemleri için ‘En İyi Virüs Temizleme Yöntemleri‘ makalemize bakabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması

Bilişim hukukunda kişisel verilerin korunması, önemli bir yere sahiptir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılması süreçlerini düzenler. Asıl amaç, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel veriler üzerinde kontrol sağlamaktır. KVKK uyarınca, veri sorumluları ve işleyenlerin uygunluk göstermesi gereken bir dizi yükümlülük bulunmakta olup, bunlar arasında veri güvenliğinin sağlanması, kişinin rızasına dayalı veri işleme ve veri saklama sürelerinin belirlenmesi yer almaktadır.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi uluslararası düzenlemeler de kişisel verilerin korunmasında model olarak görülmektedir. GDPR, veri işleme faaliyetlerinin şeffaflığını artırma, kullanıcıların kendi verileri üzerinde daha fazla hak ve kontrol sahibi olmalarını sağlama gibi prensipleri benimsemekte ve uygulayıcılarına ciddi mali yükümlülükler getirmektedir. Ayrıca, kişisel verilere izinsiz erişim veya bu verilerin ihlal edilmesi durumunda, hem ulusal kanunlar hem de uluslararası yönetmelikler çerçevesinde cezai yaptırımların uygulanabileceği belirtilmektedir. Bilişim profesyonellerinin bu düzenlemeleri dikkatle inceleyerek, uygulamalarında bu kurallara riayet etmeleri esastır.

KVKK Kapsamı ve İlkeleri

Kişisel verilerin korunması; bireylerin mahremiyetini, temel hak ve özgürlüklerini korumayı ve kişisel verilerle ilgili olarak her türlü işlemin hukuka uygun yapılmasını temin etmeyi amaçlayan bir hukuk dalıdır.

 1. Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü: Veri sorumlusu tarafından, kişisel verilerin işlenmesi sırasında ilgili kişilere gerekli bilgilendirmenin yapılması zorunludur.
 2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları: Kişisel verilerin ancak belirlenen şartlarda ve amaçlarla işlenebileceği temel bir prensiptir.
 3. Veri Güvenliği Tedbirleri: Veri sorumluları, işledikleri kişisel verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
 4. Verinin Saklanma Süresi: İşlenen kişisel veriler, ilgili olduğu işlemin gereklerinin sona ermesiyle birlikte silinmeli, yok edilmeli veya anonim hale getirilmelidir.
 5. Veri Sahibinin Hakları: Kişisel veri sahipleri, verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, bilgi talep etme ve yanlış işlenmişse düzeltme hakkına sahiptir.
 6. Veri İşleyenin Sorumluluğu: Kişisel verilerin işlenmesinden veri işleyen de sorumludur ve alınan tüm tedbirlerin yeterliliğinden veri sorumlusu ile birlikte yükümlüdür.
  KVKK’nın kapsamı, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişileri kapsar; veri sorumlusu ve işleyenlerin yükümlülüklerini detaylandırır.

Bu yasal çerçeve, siber güvenlik konusunda da önemlidir; çünkü dijital ortamda yapılan tüm işlemler kişisel verilerin güvenliği ile doğrudan ilişkilendirilir. Dolayısıyla siber güvenlik uzmanlarının KVKK ilkelerini anlamaları ve bu doğrultuda tedbirler alması gereklidir. Kişisel verilerinizin güvenliğini nasıl sağlayabileceğinize dair kapsamlı bilgiler için ‘Başlangıç İçin Kapsamlı Siber Güvenlik Rehberi‘ makalemize göz atabilirsiniz.

Veri İhlalleri ve Yükümlülükler

Veri ihlalleri, yetkisiz erişim veya veri sızıntısı gibi durumları ifade eder ve özellikle kişisel verilerin korunması noktasında ciddi yasal sonuçlar doğurabilir. Bilişim hukukunda, veri ihlallerinin önlenmesi ve olası sonuçlarının azaltılması amacıyla çeşitli yükümlülükler belirlenmiştir.

İhlalin boyutuna ve etkilerine göre veri sorumluları, ilgili kişilere ve otoritelere ihlal durumunu derhal bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca, etkilenen kişilere veri güvenliğini ihlal eden unsurlar ve alınan önlemler hakkında bilgi verilmesi gerekir. İhlalin gerçekleştiği anda başlatılmış olan inceleme ve iyileştirme faaliyetleri, ileride benzer bir ihlalin önlenmesine yönelik stratejik planlamaların temelini oluşturur.

Siber güvenlik perspektifinden bakıldığında, veri sorumlusu kurumların ihlal anında sergiledikleri reaksiyon kapasitesi önem arz etmektedir. Bu durum, potansiyel zararın minimize edilmesi ve güvenilen imajın korunmasında kritik bir rol oynar. Dolayısıyla, sürekli bir risk değerlendirme ve önleme sistemi kurarak proaktif bir siber güvenlik duruşuna sahip olmak, veri sorumlularının başlıca sorumluluklarındandır. Veri ihlallerine karşı alınabilecek önlemler ve firewall teknolojisinin önemi hakkında daha fazla bilgi için ‘Firewall Nedir ve Nasıl Çalışır?‘ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Son olarak, veri ihlalleri ve yükümlülüklerle ilgili olarak, siber güvenlik profesyonellerinin daima bilgi güncelliği sağlamaları ve en yeni tehditlere karşı önleyici tedbirler geliştirmeleri zaruridir. Akılcı güvenlik protokolleri ve sürekli eğitim, kurumların ve bireylerin dijital varlıklarını olası ihlallere karşı korumalarının temel taşlarıdır. Bu alandaki dinamikler hızla değiştiğinden, sürekli eğitim ve gelişim siber güvenlik uzmanları için kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir. Bilişim alanında uzmanlaşmak ve siber güvenlik bilginizi artırmak istiyorsanız, ‘Siber Güvenlik Eğitimi: Sektörde Uzmanlaşın‘ başlıklı makalemizdeki eğitim kaynaklarını inceleyebilirsiniz.

Bilişim Hukuku ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Bilişim Hukuku Nedir?

Bilişim hukuku, internet teknolojileri, yazılımlar, donanımlar ve dijital veriler gibi geniş bir yelpazede hukuki düzenlemeleri içerir. İnternetin yaygınlaşması ve dijitalleşme ile birlikte, fikri mülkiyet haklarından tüketicinin korunmasına kadar pek çok alanda yasal düzenlemeler getirir.

Bilişim Hukuku Hangi Alanları Kapsar?

Bilişim hukuku; elektronik haberleşme, veri koruma, özel hayatın gizliliği ve siber güvenlik gibi çeşitli alanlarda detaylı mevzuatları kapsar. Ayrıca, elektronik ticaret ve sosyal medya düzenlemeleri gibi konularda da yasal çerçeveler sunar.

Bilişim Suçları Nelerdir?

Bilişim suçları, internet ve bilgisayar teknolojileri kullanılarak işlenen yasadışı eylemleri içerir. Bu suçlar arasında kimlik hırsızlığı, siber saldırılar, veri ihlalleri ve içerik korsanlığı bulunmaktadır.

Bilişim Suçlarına Hangi Yaptırımlar Uygulanır?

Bilişim suçları için çeşitli cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu yaptırımlar arasında hapis ve para cezaları yer alır. Ayrıca, siber suçlar kamu davası olarak nitelendirilerek yargı önüne çıkarılabilir.

Fikri Mülkiyet Hakları Bilişimde Nasıl Korunur?

Bilişim alanında fikri mülkiyet hakları, yazılım, web siteleri, veritabanları ve dijital içeriklerin korunmasını sağlayan yasal düzenlemelerle korunur. Bu hakların ihlali durumunda telif hakkı gibi yasal yaptırımlar devreye girer.

Kişisel Verilerin Korunması İçin Hangi Yasal Düzenlemeler Bulunur?

Kişisel verilerin korunması için Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Avrupa Birliği’nde ise Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi yasal düzenlemeler bulunur. Bu düzenlemeler, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılması süreçlerini düzenleyerek bireylerin haklarını korur.

Veri İhlalleri Durumunda Yükümlülükler Nelerdir?

Veri ihlalleri durumunda, veri sorumluları ilgili kişilere ve otoritelere ihlali derhal bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca, etkilenen kişilere ihlalle ilgili bilgi verilmesi ve uygun önlemlerin alınması gerekmektedir.

Faruk Ulutaş

Faruk Ulutaş, siber güvenlik alanında derinlemesine bir uzmanlıkla donanmış bir bilgisayar mühendisidir. Kapsamlı programlama diline hakimiyeti ve geniş tecrübesi ile çeşitli siber güvenlik projelerinde yer alıp başarılı sonuçlar elde etmiştir. Çeşitli hackathon, kodlama maratonları ve Capture The Flag (CTF) yarışmalarında, hem yurt içinde hem de yurt dışında, gösterdiği üstün performansla sıkça ön plana çıkmıştır. Ayrıca, küresel ölçekte faaliyet gösteren bazı büyük şirketlerin siber güvenlik sistemlerinde kritik güvenlik açıklıklarını başarıyla belirlemiştir. Üstlendiği projelerde kullanıcı güvenliğini sağlamak ve siber saldırılara karşı koymak için çözüm üretme konusunda büyük bir yetenek sergilemiştir. Ulutaş, CyberSkillsHub üzerindeki rolü ile birlikte, öğrencilere kendi deneyimlerini ve bilgilerini aktararak siber güvenlik konusunda yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.